การจดทะเบียนโอนพาณิชยกิจ

วิธีการจดทะเบียนโอนพาณิชยกิจ
 
                              กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเดิมซึ่งได้จดทะเบียนพาณิชย์ไว้แล้ว ต่อมาไม่ประสงค์จะทำการค้าต่อไปและมีความประสงค์จะโอนกิจการค้าหรือพาณิชยกิจให้แก่ผู้รับโอน นั้น ไม่สามารถรับจดได้โดยวิธีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นกิจการเฉพาะตัวบุคคล ดังนั้นวิธีปฏิบัติจึงสามารถทำได้ดังนี้                                   

                                    1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจเดิมซึ่งเป็นผู้โอน ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  และระบุเหตุที่เลิกประกอบพาณิชยกิจรายการ (14) อื่นๆ ว่า " โดยเหตุโอนพาณิชยกิจให้กับ  .....(ระบุชื่อผู้รับโอน)....ผู้รับโอน "  

                                    2. ผู้รับโอนก็ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ในนามของผู้รับโอน โดยกรอกข้อความรายการ (9) ว่า ได้รับโอนจากผู้ใด โดยเหตุอะไร ฯลฯ ให้สอดคล้องกัน
                    การยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  ผู้โอนจะต้องยื่นก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ของผู้รับโอนหรือยื่นพร้อมกันก็ได้ ซึ่งทั้งสองกรณีดำเนินการในวันเดียวกัน
 

ย้อนกลับ

หน้าหลัก