วิธีปฏิบัติสำหรับเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนชื่อ

 

 

วิธีปฏิบัติสำหรับเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนชื่อ

ให้เทศบาล หรือ อบต.ที่ได้มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนชื่อ ทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลการยกฐานะหรือเปลี่ยนชื่อ พร้อมทั้งแนบเอกสารการยกฐานะหรือเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงมหาดไทย โดย

เรียน ผู้อำนวยการกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

 

ทางกรมจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูลระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์   ระหว่างการดำเนินการแก้ไข เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถรับจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการผ่านระบบฯ ได้ตามปกติ

 

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขข้อมูลให้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น ทางโทรสาร 02 547 4939 หรือทางอีเมล regis_c@dbd.go.th ก่อน แล้วส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์

 

ย้อนกลับ

หน้าหลัก