ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ.2563
เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ย้อนกลับ

หน้าหลัก